Focus bewaren.

Deel uitmaken van

Na stil te hebben gestaan bij ‘Plan Wereld’ komt de vraag naar voor hoe we ons best in dat plan kunnen inpassen.  Met de blik op die grote wereldvisie kunnen we vaststellen dat er andere hoofdthema’s spelen dan gewoon de vraag of we wel of niet behoren tot een lokale kerkgemeenschap. 

We mogen deel uitmaken van deze mooie wereld.
We mogen ons verbinden met de Hoogste.
We mogen deel uitmaken van het lichaam van Christus. 
We mogen deel uitmaken van Gods Koninkrijk. 

We krijgen dus een waardevolle plaats aangeboden. 
Hoe gaan we daar mee om?  Hoe bewaren we onze focus?  Hoe bouwen we mee?

Elementen van een gefocust leven

​Er zijn een aantal elementen die we kunnen benoemen als we ons leven willen verbinden met de Hoogste.  Er is beslist heel veel meer te zeggen over het gelovige leven, maar ik licht er enkele kenmerken uit om een patroon te schetsen en een focus te vinden. 
De opeenvolgende punten moeten niet worden gezien als een volgorde, maar gewoon als onderdeel van een geheel.  Toch is het ook als een altijd terugkerende cirkel van aandacht, een proces dat voortdurend draaiend blijft.

1.  Focus op relatie met Vader, Jezus, Heilige Geest

Een elementair onderdeel is dat we een relatie onderhouden met Diegene die de bron is van waarachtig leven. 
Als we die verbinding verliezen dan verliezen we ook ons spoor van leven.  Wanneer we onze bron van levend water verlaten dan zullen we uitdrogen en stilletjes afdwalen naar een spoor van dood.  Maar als we ons tegoed doen aan deze bron dan ontstaat telkens weer nieuw leven en nieuwe kracht. 

Het water putten kan een inspanning vragen.  In droge seizoenen zullen we onze put misschien zelfs nog moeten verdiepen om water te vinden, of misschien moeten we het op een andere plaats gaan zoeken.  Het hoort erbij.  Maar water hebben we nodig, water dat leven geeft; onze relationele verbondenheid met de Hoogste.

Het leven kan soms overweldigen.  De binnenkamer is dan een toevluchtsoord, een veilige burcht waar we op kracht kunnen komen.  Naast rust en troost kunnen we ook wijsheid vinden aan de voeten van de Heer.

2.  Luisteren naar wegen of accenten die Hij voor ons naar voor schuift

We kunnen zoeken naar algemene principes in de bijbel of in een boek dat ons over een bepaald onderwerp kan begeleiden.  Maar we mogen ook zelf proberen om aan de hand van onze concrete situatie in dialoog te gaan met Vader, Jezus, Heilige Geest. 

Het vraagt oefening en vastberadenheid om raad en wijsheid van boven te zoeken en Zijn wegen te leren herkennen, zeker is specifieke omstandigheden.

[ Dit proces wordt verder uitgediept in het boek en Traject ‘Aandacht voor jouw leven’ , zie onderaan. ]

Het gaat erom dat we proberen te beluisteren wat in deze fase van ons leven aan de orde is, waar we onze aandacht nu mogen op toespitsen.  We mogen leren ontdekken welke sporen goed zijn om op verder te gaan en welke we misschien mogen sluiten. 

  • Het kan zijn dat er nu een periode is waarin je een tijd mag genieten van de rust, zeker als er een tijd sprake was van overbelasting.
  • Misschien is er nog teveel onduidelijkheid en heb je tijd nodig om ergens doorheen te groeien.
  • Het kan ook zijn dat er nu een periode is waarin je nog niet in actie mag schieten maar juist in de binnenkamer moet blijven om te worden toegerust voor een volgende fase.
  • Enz.

​In de nabijheid van de Hoogste leren we op een juiste manier kijken naar de dingen van het leven.  Vanuit een goed perspectief kan ook een goede balans ontstaan.

Een geoefend oor (of oog) kan concrete woorden en aanwijzingen ontdekken; goede raad die we van boven meekrijgen, accenten of aandachtspunten die Hij naar voor schuift en waar we vervolgens mee aan de slag kunnen. 

Dit groeiproces helpt ons steeds dichter komen bij de richting die het beste bij ons past en waarop we Zijn zegen voelen rusten.

3.  Zoeken naar groeimogelijkheden op deze wegen en accenten

Eens we beginnen vermoeden of weten in welke richting ons spoor kan gaan, mogen we nadenken over de stappen die ons verder brengen in die richting.  Dat kan nog even aftasten zijn, maar gaandeweg en al doende kunnen we ontdekken wat goed is.  In beweging komen is belangrijk. 

Neem vrijheid om op onderzoek te gaan, te zoeken naar dat specifieke wat op jouw weg lijkt te komen.  Lees erover, informeer je,…
Durf contacten leggen als dat goed zou zijn.  Probeer daarbij een goede balans te bewaren tussen enerzijds verbondenheid zoeken, en anderzijds toch afstand en ruimte bewaren om je eigen weg te kunnen gaan.

Mettertijd is het misschien goed om deel te nemen aan een cursus, training, vorming, toerusting, ontmoetingsdag, gespreksgroep, infomoment,…

4.  Vanuit jouw specifieke weg en accenten betrokken zijn bij het lichaam

Na verloop van tijd zullen we merken dat ‘het licht op groen’ komt te staan en de tijd rijp is om onze ingeslagen weg in de ‘openbaarheid’ te brengen, het licht te laten zien.  Van een persoonlijk traject dat eerder in de binnenkamer plaatsvond maken we een overgang naar nieuwe verbondenheid met anderen.  Deze overgang moet veilig kunnen verlopen.  Onze eerste stappen mogen goed gedoseerd en misschien in een wat beperkte kring zijn. 

We worden uitgenodigd om ons op een gezonde manier opnieuw te gaan verbinden.  Mogelijk is dat nu op een andere manier dan voordien, en dat mag ook, maar het zou ongezond zijn om geen verbondenheid meer aan te gaan.  We mogen ons niet laten misleiden tot een leven dat niets meer met de buitenwereld van doen wil hebben of onze focus vooral laten uitgaan naar het eigen welbevinden.

Er ligt voor ons allemaal een ‘roeping’ klaar om ons op één of andere manier in te voegen in het grote ‘Plan Wereld’ van God.  Daarin komen we tot onze wezenlijke bestemming.  We hebben er een plaats in en iedereen kan iets bijdragen.  Iedereen heeft een functie en niemand heeft een overbodige functie.  Het is de bedoeling dat geen enkele functie – lees: niemand – zich aan zijn rol onttrekt, want dan wordt een zekere doorstroming van leven doorgesneden.

​Het bewaren van een goede focus hangt dus samen met het opnemen van onze functie in het lichaam van Christus dat we samen vormen.  Nagaan of we daarin op een goed spoor zitten vraagt om eerlijk bij onszelf naar binnen te kijken.  Waar gaat onze aandacht naar uit?  Is er een gezond evenwicht of zijn we toch afgedwaald naar een weg en een focus die eenzijdig op onszelf gericht is?

Nog voor er vruchten aan een boom verschijnen kan een geoefend oog het soort boom al herkennen.  Zo is het ook als je de focus van mensen onder de loep neemt.  Is die hoofdzakelijk op Gods Koninkrijk gericht of is die hoofdzakelijk gericht op het eigen welbevinden?

We mogen beslist genieten van het moois dat deze aarde en het leven te bieden heeft.  Neem rust, bewaar balans, verzorg jezelf zodat je in goede conditie blijft, zoek vreugde op.  Maar als je focus volledig zou blijven steken in het eigen welbevinden dan draag je niet echt de kenmerken van een volgeling van Jezus. 

Onze roeping als mens is om vanuit Gods visie betrokken te zijn bij deze wereld.  Ons engagement is belangrijk en maakt verschil.  Het maakt daarbij niet uit of we ons binnen of buiten een lokale kerkgemeenschap bevinden.  We kunnen vanuit elke positie contacten leggen, ons met mensen verbinden, hen ondersteunen en helpen, Gods visie uitdragen in woorden en daden.

​[ Begeleidende gedachten zijn te vinden in het boek ‘Aandacht voor jouw leven’, zie onderaan. ]

5.  Gebed en voorbede

​Het beeld van Gods Koninkrijk (zie begrippen) laat zien dat we intens verbonden zijn met een onzichtbare geestelijke wereld.  Deze is even reëel als de zichtbare wereld.  Door gebed maken we daar verbinding mee. 

In die onzichtbare geestelijke wereld wordt invloed uitgeoefend op onze zichtbare wereld.  Niet alleen door wie in die onzichtbare wereld wonen, ook wij kunnen vanuit ons kind-schap van Vader dezelfde geestelijke principes in werking stellen. 

Het Koninkrijk van God wordt o.a. gebouwd door keuzes en door woorden. 
– Kiezen voor een bepaalde richting zet een streefdoel voorop en bepaalt de koers. 
– Woorden zetten de kracht vrij om die weg te banen en het streefdoel te verwezenlijken.

Deze insteek is te vinden in Genesis 1 waar God een bepaalde richting kiest, en dan de woorden uitspreekt die het tot stand doen komen. 
Jezus hanteert dit principe als Hij kiest voor heling, en dan woorden van leven uitspreekt over gebroken mensenlevens waardoor een nieuwe realiteit ontstaat. 
Ook wij worden geroepen om woorden uit te spreken over mensen en situaties.  Door God geïnspireerde woorden welteverstaan, woorden waarvan we nagaan of ze passen in de weg die Hij kiest.

We hoeven dus niet altijd op een plaats te gaan staan die in het oog springt of praktisch bezig te zijn.  Vanuit onze binnenkamer of ergens onderweg, kunnen we woorden uitspreken (of zingen) die geladen zijn met Goddelijke kracht en die invloed uitoefenen op het functioneren van mensen, het lichaam van Christus, het Koninkrijk van God.

Voorbede doen heeft een effect op anderen, maar ook op ons.  We treden uit een focus die op onszelf gericht is, het streefdoel van God wordt overdacht, we maken de keuze om ons in Zijn plan in te passen en bouwen mee aan een heilzame groei van Zijn Koninkrijk.

Afrondende gedachten

​Aan u en mij de vraag of we ons aangetrokken voelen tot dat grote harmonieuze plan van God.  Willen we daar deel van uitmaken?  Willen we onze eigen ‘eigenzinnige’ wegen aan de kant leren schuiven? 

Het leven groeit langzaam, en ook oplossingen groeien vaak traag mee, samen met onze bereidheid om ons leven bij te sturen. 
Vader, Jezus en Heilige Geest begeleiden ons.  Van ons wordt gevraagd om op het goede spoor te blijven.  Daartegenover staat dat God Zijn deel zal doen om te voorzien in wat nodig is. 
Wanneer we onszelf inpassen in de focus van God, dan wordt ons eigen heil daarin meegenomen.   

Deze focus die we als gelovigen voor ogen mogen houden is in wezen voor iedereen gelijklopend.  Binnen of buiten het kader van een kerkgemeenschap, we maken allemaal deel uit van het lichaam van Christus op aarde en we maken deel uit van het grote Koninkrijk van God.  Op dat Koninkrijk moet onze focus gericht zijn.  Het is de brede basis waarin zowel ons bestaan als ons doel gekaderd wordt.

Uiteraard gaat elk groeiproces gepaard met vallen en opstaan, maar een goede focus geeft ons handvaten om de goede kant op te gaan en het heilzame van het heilloze te leren onderscheiden.

Laten we ons

​Laten we ons echt verbinden met Vader, Jezus, Heilige Geest.

Laten we ons leven door Hem laten beademen zodat we heling kunnen vinden.

Laten we ons door Hem laten toespreken zodat we onze eigenheid en gaven kunnen zien en ontwikkelen.

Laten we ons door Hem laten leiden en inspireren zodat we onze wezenlijke plaats kunnen ontdekken en innemen.

Laten we onze focus doelbewust richten en ons doen en laten afstemmen op het grote plan van God met deze wereld.

Laten we ons verbinden met de juiste mensen, mensen met diezelfde focus.  Het maakt niet uit of ze zich binnen of buiten een kerkgemeenschap bevinden.

Aandacht voor jouw leven…
in eenvoud groeien naar een heilzaam en vruchtbaar leven 
in verbondenheid met de Hoogste.
 
- In stilte naar binnen – aandacht voor wat in ons is.
- Leven in orde – aandacht voor ons leven.
- Gebed zonder drempel – aandacht voor verbondenheid.
- Discipel worden – aandacht voor een focus.

Zie:  aandacht.marckant.be(c)  tekst en pictogrammen  Marc Meysmans  (2019)

reactie@marckant.be
www.marckant.be

helaas worden automatisch digitale cookies geplaatst
persoonlijk verkies ik gebakken koekies
– WordPress Theme 2023 –