Begrippen:  kerk  –  lichaam van Christus  –  Gods Koninkrijk

Enkele gedachten over begrippen als de kerk, het lichaam van Christus, Gods Koninkrijk, en jouw plaats daarin.

kerk

In gesprekken over ‘de kerk’ is het soms even aftasten wat de gesprekspartner daarmee bedoelt. Dat kan erg verschillend zijn:

 1. Het kan gaan over een lokale kerkgemeenschap.  In een welbepaald gebouw komen een groep gelovigen geregeld samen voor gebed, om het geloof te beleven, te delen, te vieren.  Vaak vormen ze een gemeenschap waarbij mensen bij elkaar betrokken zijn, naar elkaar omzien, mekaar helpen.
 2. Soms wordt ‘de kerk’ benoemd als de verzameling van lokale kerkgemeenschappen.  Het kan gaan over de verzameling kerkgemeenschappen binnen één welbepaalde strekking, maar evengoed over de grotere verzameling van kerkgemeenschappen van alle strekkingen samen.
 3. Met de term ‘de kerk’ wordt soms ook gedacht aan een gestructureerd instituut, waarin geestelijken posities bekleden in een vastgelegde structuur.  De kerk als gezagsstructuur.  De kerk wordt in die zin meestal aanzien als een gezaghebbend orgaan dat de geestelijke leiding draagt in naam van God.
 4. Af en toe ontmoet ik mensen die ‘de kerk’ zien als het geheel van alle gelovigen op aarde samen, ongeacht tot welke denominatie ze behoren.

Het belichten van wat een kerk is of moet zijn, bekeken vanuit een bijbels kader, laat ik over aan anderen. 
Op deze site wordt het woord ‘kerk’ gebruikt voor de punten 1, 2 en 3, waarbij 1 steeds benoemd zal worden als ‘lokale kerkgemeenschap’.  Punt 4, het geheel van alle gelovigen op aarde samen, zal ik benoemen als ‘het lichaam van Christus (op aarde)’.

In deze context van ‘gelovigen zonder kerk’ denken we na over onze identiteit in Christus als we los komen te staan van een lokale kerkgemeenschap.

lichaam van Christus

Het lijkt mij zinvol om naaste de term ‘de kerk’ ook de term ‘het lichaam van Christus (op aarde)’ naar voor te halen. 

Paulus legt in 1 Kor 12 uit hoe we als gelovigen samenhangen aan mekaar en verbonden zijn met Christus.  Een mooi hoofdstuk om even door te lezen. 
Hij gebruikt het beeld van een menselijk lichaam.  Ons lichaam bestaat uit vele verschillende ‘onderdelen’ met heel uiteenlopende mogelijkheden en functies.  Alles is nodig en heeft bestaansrecht.  Vanuit het hoofd worden alle functies en de samenhang van ons lichaam gestuurd. 

We kunnen vanuit de vergelijking in dit hoofdstuk enkele vaststellingen doen:

 • Elke gelovige in Christus maakt deel uit van ‘het lichaam van Christus’ op aarde.  Ongeacht afkomst, achtergrond, omgeving, cultuur, denkkader, …
 • Jezus Christus is het hoofd.  Het is dus vanuit Christus dat signalen vertrekken naar alle leden van zijn lichaam.  
 • De Geest van Christus draagt bij elk lid specifieke inzichten, gaven en toerusting naar binnen.
  Omdat alles van één Geest komt kunnen alle puzzelstukjes een plaats krijgen in een mooi samenhangend geheel.

Paulus schetst in deze vergelijking met ons lichaam geen beeld van een lokale gemeenschap, maar van alle gelovigen in Christus samen.  Hij geeft hiermee bestaansrecht aan alle gelovigen, ongeacht in welke positie ze zich bevinden.  Elke gelovige staat onder leiding van Christus zelf. 

Wie in Jezus Christus gelooft maakt deel uit van zijn lichaam op aarde, omdat we door één en dezelfde Geest van God vervuld zijn.  (Vers 27):  “U bent [samen] het lichaam van Christus en ieder van u is een deel van dat lichaam.” (GNB)

​Hiermee is absoluut niet alles gezegd, en er klinkt gemakkelijk een “ja, maar…”.  Maar in deze context van ‘gelovigen zonder kerk’ is het belangrijk om te bevestigen dat ons heil niet verbonden is aan een (lokale) kerkgemeenschap, een kerkelijke strekking of een kerkelijke structuur, maar aan Christus.  Als je je om bepaalde redenen momenteel buiten de kerk bevindt, ben je eveneens een volwaardig onderdeel van het lichaam van Christus op aarde.  Elke gelovige heeft bestaansrecht in het lichaam van Christus en mag leven in liefdevolle verbondenheid met Hem.

​En zowel binnen als buiten de kerk ligt er voor elk individu een ontdekkingstocht en een groeiproces open.  Zowel binnen als buiten de kerk zijn er mogelijkheden om verbonden te zijn met Christus en met andere gelovigen.  Vanuit elke positie kan meegebouwd worden aan de groei van Gods Koninkrijk.

Gods Koninkrijk

Jezus spreekt uitgebreid over het Koninkrijk van God / het Koninkrijk van de hemel.
Bij Zijn komst werd een nieuwe tijd ingeluid en opende Hij voor ons de deur naar dat Koninkrijk.  Hij IS de deur (Joh 14:6).

Er lijken in de Bijbel twee invullingen of fases over dit Koninkrijk benoemd te worden:
      (Citaten: HSV)
 

 • Enerzijds wordt over het Koninkrijk gesproken als iets dat gevestigd lijkt te worden ‘aan het einde der tijden’, met andere woorden, bij de wederkomst van Christus, wanneer Zijn koningschap ten volle geïnstalleerd zal worden.
  • Luc 21:31 “wanneer u deze dingen [=onheil] zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is.”   Dit kan in de toekomstige zin worden gelezen.
  • 2Tim 4:1 “…Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk.”   Idem.
  • Openb. / Apok. 12:10  “Nu [pas] is gekomen de zaligheid, de kracht en het Koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders [Satan] … is neergeworpen.”   Openbaringen / Apokalyps beschrijft hier de fase nadat Satan neergeworpen is; toekomst dus.
    
 • Anderzijds spreekt Jezus ook over het Koninkrijk als iets van deze tijd, wat nu voor ons toegankelijk is:
  • Math 4:17  “Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.”
  • Jezus stuurt Zijn volgeling ook met deze boodschap op pad:  Luc 10:9  “genees de zieken en zeg tegen hen: het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.”
  • Joh 3:5  “Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.”   Met andere woorden: het dopen op aarde, de geestelijke ‘wedergeboorte’, opent de weg om in het Koninkrijk binnen te gaan.
  • Als Jezus uitleg geeft over het Koninkrijk zegt Hij: Luc 17:21  “het Koninkrijk van God is binnen in u.”

Er is nóg een onderscheid te zien in Gods Koninkrijk:

 • Een deel van wat in Gods Koninkrijk gebeurt is voor het menselijk oog onzichtbaar.  Het speelt zich af in de geestelijke wereld, de hemelse gewesten.  Bijvoorbeeld de engelen maken daar deel van uit. (paars in het pictogram)
 • Een ander deel van de bevolking van Gods Koninkrijk bestaat uit gelovigen op aarde. (grijs in het pictogram)
   

Er is een sterke eenheid tussen beiden:  
Math 18:18  “Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn.”
Heb 13:2  “en houd gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.”

​In deze context van ‘geloven zonder kerk’ is het vooral belangrijk om te belichten dat alle gelovigen hier op aarde deel uitmaken van dat grote Koninkrijk van God. 
Het is een beetje een vreemd rijk.  In tegenstelling tot andere koninkrijken is Gods Koninkrijk onzichtbaar.  Er is geen grondgebied aan gekoppeld, maar het heeft wel ‘onderdanen’, ‘inwoners’,…  Meer nog: het Koninkrijk van God krijgt vorm door middel van zijn onderdanen, in hun leven, zij vormen met elkaar een Koninkrijk dat bestaat uit levende zielen. 
Luc 17:20-21  “…het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze.  Men zal niet zeggen: zie hier [is het] of zie daar [is het], want het Koninkrijk van God is binnen in u.” 
(c)  tekst en pictogrammen  Marc Meysmans  (2019)

reactie@marckant.be
www.marckant.be

helaas worden automatisch digitale cookies geplaatst
persoonlijk verkies ik gebakken koekies
– WordPress Theme 2023 –